Ανάπτυξη εφαρμογής Έξυπνης Πόλης βασισμένη σε Δίκτυα Αισθητήρων που βασίζονται στο ασύρματο δίκτυο χαμηλής ισχύος LoRaWAN και σε υποδομή στο cloud

Αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τoυ Αριστοτέλη Λαμπούση από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η ανάπτυξη εφαρμογής φορητών συσκευών για την διαχείριση αισθητήρων στο δίκτυο LoRaWAN.

Στις μέρες μας ο αριθμός των ηλεκτρονικών συσκευών που είναι συνδεμένες στο διαδίκτυο όλο ένα και αυξάνεται. Μεχρι το τέλος του 2020 το πλήθος των συσκευών με δυνατότητες συνδεσιμότητας αναμένεται να φτάσει τα 20 δισεκατομμύρια. Μεγάλο ποσοστό των συσκευών που ειναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο αποτελούν αυτό που ονομάζουμε Διαδίκτυο των πράγματων (Internet of Things). Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του IoT είναι εξασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μέσω του internet για όλες τις συσκευές.

Στη παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία LoRa. Είναι ένα νέο ασύρματο πρωτόκολλο, σχεδιασμένο για επικοινωνίες μεγάλης εμβέλειας σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Στόχο της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη μιας cross-platform mobile εφαρμογής που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη εξοικειωμένους χρήστες για τη σύνδεση και παρακολούθηση αισθητήρων στο δίκτυο LoRaWAN με χρήση κινητής συσκευής αξιοποιώντας την τεχνολογία LoRa.

Επιπλέων, περιγράφετε η διαδικασία σύνδεσης ενός LoRa Gateway στο δίκτυο The Things Network, για την περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο gateway στην τοποθεσία του χρήστη.

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής:

Ακολουθεί ένα video demonstration σύνδεσης του LORA Gateway στο TTN (TheThingsNetwork):

Ο κώδικας της διπλωματικής εργασίας είναι διαθέσιμος εδώ και το κείμενο εδώ.

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Αριστοτέλη Λαμπούση μπορεί εδώ: aristotelis.lampousis{AT}gmail[DOT]com

Αλγόριθμοι Εξόρυξης Διαδικασιών (process mining) στο Περιβάλλον Ανάπτυξης Spark – Alpha Algorithm

Αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τoυ Bλάση Πίτσιου από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι το ακόλουθο:

H εξόρυξη διαδικασιών (process mining) αποτελεί έναν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην εξόρυξη δεδομένων (data mining) και στην διαχείριση διαδικασιών σε επιχειρήσεις (business process management). Συγκεκριμένα αποτελεί μια οικογένεια από τεχνικές που υποστηρίζουν την ανάλυση των διαδικασιών βασιζόμενες σε διάφορα σύνολα γεγονότων (event logs). Σκοπός της εξόρυξης διαδικασιών (process mining) είναι η κατανόηση αλλά και η βελτίωση της απόδοσης των διαδικασιών μιας επιχείρησης.

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στο κατά πόσο είναι δυνατή η παραλληλοποίηση τέτοιων αλγορίθμων εξόρυξης διαδικασιών και ποιο είναι το όφελος από την παράλληλη εκτέλεση τέτοιων αλγορίθμων. Συγκεκριμένα μελετάται ο αλγόριθμος Alpha (Alpha Algorithm), ο οποίος κατασκευάζει διαγράμματα PetriNet από ακολουθίες γεγονότων. Στόχος αποτελεί η ανάπτυξη του συγκεκριμένου αλγορίθμου χωρίς την χρήση τεχνικών παραλληλοποίησης και στη συνέχεια η ανάπτυξη του ίδιου αλγορίθμου με τεχνικές mapReduce σε περιβάλλον ανάπτυξης Spark, όπου ο αλγόριθμος θα εκτελείται παράλληλα.

Επιπλέον έγινε εκτέλεση πειραμάτων σε πραγματικά δεδομένα και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της σειριακής εκτέλεσης του αλγορίθμου αλλά και της παράλληλης εκτέλεσης σε μια συστάδα υπολογιστών (cluster) με χρήση του Spark framework. Η ανάπτυξη του αλγόριθμου Alpha υλοποιήθηκε με πηγαίο κώδικα σε Scala και αξιολογήθηκε εκτενώς πειραματικά σε πραγματικά δεδομένα.

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής:

Ο κώδικας της διπλωματικής εργασίας είναι διαθέσιμος εδώ και το κείμενο εδώ.

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Bλάση Πίτσιο μπορεί εδώ: vlassis.pitsios{AT}gmail[DOT]com

Υλοποίηση εφαρμογής με χρήση Blockchain για επιβεβαίωση εγκυρότητας ενός πτυχίου

Αντικείμενο τηςδιπλωματικής εργασίας τoυ Δρούμπαλη Παναγιώτη από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η δημιουργία ενός Ethereum Dapp μέσω του οποίου πανεπιστήμια αλλά και άλλοιεκπαιδευτικοί φορείς αποθηκεύουν τα πτυχία όλων των αποφοίτων τους σε ένα Smart Contract στο Ethereum Blockchain, ενώ παράλληλα οοποιοσδήποτε μπορεί εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα να ελέγξει ένα πτυχίο ως προςτην εγκυρότητα του.

Η εφαρμογή αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Blockchains, υλοποιεί ένα αξιόπιστο σύστημα εξασφάλισης της εγκυρότητας των πτυχίων, το οποίο προσπαθεί να προστατεύσει την αξιοκρατία της αγοράς εργασίας, να καταπολεμήσει την παράνομη αγορά των πλαστών πτυχίων, αλλά και να προστατεύσει τους πολίτες από μοιραία λάθη που μπορούν να προκληθούν λόγω έλλειψης επιστημονικής κατάρτισης.

Το Smart Contract είναι γραμμένο σε Solidity, μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου σχεδιασμένη ειδικά για την ανάπτυξη Smart Contracts που τρέχουν στο EVM (Ethereum Virtual Machine).

Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης αναπτύχθηκε σε C# χρησιμοποιώντας το framework ASP.NET Core 2.0 της Microsoft. Η απευθείας επικοινωνία του χρήστη με το Ethereum Blockchain υλοποιείται σε JavaScript.

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής:

Ο κώδικας της διπλωματικής εργασίας είναι διαθέσιμος εδώ και το κείμενο εδώ.

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Παναγιώτη Δρούμπαλη μπορεί εδώ: droubalis{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr


FerryTicketsBot – Αλληλεπίδραση με conversational interface και ανάπτυξη ενός bot

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας τoυ Δημοσθένη Δήμου από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η δημιουργία ενός chatbot, το οποίο θα βοηθάει το χρήστη να κάνει κράτηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω των web services της εταιρίας FORTHcrs. Μιμείται στην ουσία την δουλεία ενός πρακτορείου κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ζητάει από τον χρήστη πληροφορίες που αφορούν την κράτηση του, όπως τα προσωπικά του στοιχεία, τον προορισμό του κ.τ.λ. και κατόπιν προβαίνει στην κράτηση των εισιτηρίων. Έχει την δυνατότητα να θυμάται τον κάθε χρήστη ξεχωριστά, έτσι ώστε να μην χρειάζεται ο χρήστης να εισάγει τα στοιχεία του κάθε φορά που επικοινωνεί με το chatbot. Στο FerryTicketsBot έχουν προστεθεί και κάποιες άλλες λειτουργίες πέρα από την κράτηση των εισιτηρίων, όπως η ακριβής περιγραφή του καιρού σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με την τοποθεσία που θα εισάγει ο χρήστης, καθώς και αποστολή εικόνας στον χρήστη από την συγκεκριμένη τοποθεσία, με τον καιρό που περιγράφεται . Επίσης, μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την κράτησή του, γίνεται αποστολή email στον χρήστη με τον κωδικό κράτησης έτσι ώστε να μπορεί να την ακυρώσει εάν επιθυμεί, μέσα από το chatbot.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε να τρέχει σε Facebook Messenger και Skype και υλοποιήθηκε με χρήση του εργαλείου Bot Framework σε .ΝΕΤ.

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής (facebook messenger)

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής (skype)

Ο κώδικας της διπλωματικής εργασίας είναι διαθέσιμος εδώ και το κείμενο εδώ.

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Δημοσθένη Δήμο μπορεί εδώ:
dimosd{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr

Harry The Bot– Αλληλεπίδραση με conversational interface και δημιουργία ενός chatbot

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας της Αθηνάς Χρα από Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η δημιουργία ενός chatbot, το οποίο θα βοηθάει το χρήστη να βρει την καταλληλότερη θέση εργασίας με βάση τα κριτήρια που του παρέχει. Μόλις ο χρήστης συμπληρώσει τη φόρμα, το bot είναι υπεύθυνο για την αναζήτηση στη βάση δεδομένων και να συγκρίνει τις θέσεις που έχει με τα κριτήρια του κάθε χρήστη και να επιστρέψει 10 από αυτές. Η βάση δεδομένων ανανεώνεται κάθε μέρα με τις πιο πρόσφατες θέσεις μέσω του CareerJet API και το bot στέλνει στο χρήστη κάθε βδομάδα ένα μήνυμα για να τον κρατάει ενήμερο για νέες θέσεις. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί, μπορεί να το απενεργοποιήσει. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να ανανεώσει τα κριτήρια, ή να διαγράψει το προφίλ του ή και να δοκιμάσει ξανά να εμφανίσει θέσεις χειροκίνητα· σε περίπτωση που δεν είναι ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε να τρέχει σε Facebook Messenger και Skype και υλοποιήθηκε με χρήση του εργαλείου Bot Framework σε .ΝΕΤ.

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής (facebook messenger)

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής (skype)

Ο κώδικας της διπλωματικής εργασίας είναι διαθέσιμος εδώ και το κείμενο εδώ.

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με την Αθηνάς Χρα μπορεί εδώ:
chra{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr

HealthMe App – Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές για την παροχή συμβουλών υγείας

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας της Φωτεινής Πετσίνη από Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η δημιουργία εφαρμογής για φορητές συσκευές που έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει συμβουλές υγείας ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και την καθημερινότητα του χρήστη. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο χρήστης είναι το Log in. Αν δεν έχει λογιαριασμό κάνει Register. Στη συνέχεια συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο που αφορά το φύλο, την ηλικία και τις συνήθείες του, όπως για παράδειγμα το αν γυμνάζεται ή το αν καπνίζει. Τέλος, η εφαρμογή χρησιμοποιώντας το Drools Workbench, βασισμένο στην τεχνολογία των Business Rules Management System, εμφανίζει στον χρήστη τις συμβουλές υγείας (tips).

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε να τρέχει σε Android και UWP (Windows) και υλοποιήθηκε με χρήση του εργαλείου Xamarin.Forms.

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής:

Ακολουθεί ένα video demonstration του backend που είναι βασισμένο στο drools (rule based engine):

Ο κώδικας της διπλωματικής εργασίας είναι διαθέσιμος εδώ και το κείμενο εδώ.

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με την Φωτεινή Πετσίνη μπορεί εδώ:
foteinipetsini{AT}gmail[DOT]com

SentiMeter: Ανάπτυξη εφαρμογής sentiment analysis με χρήση της αρχιτεκτονικής των microservices

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας του Δημήτρη Καλλιβωκά από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο εκτελεί ανάλυση συναισθήματος από δεδομένα χρηστών στο internet, όπως social media, forums, κ.λ.π. Η ανάλυση συναισθήματος ή αλλιώς εξόρυξη γνωμών (sentiment analysis – opinion mining) είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα σύστημα καλείται να αναγνωρίσει το συναίσθημα που εκφράζει ένα άτομο μέσα από κάποιο κείμενο του.

Το σύστημα που αναπτύχθηκε αποτελείται από δύο υποσυστήματα. Το πρώτο είναι η FrontEnd Web εφαρμογή SentiMeter, στην οποία οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τέτοια αιτήματα για ανάλυση συναισθήματος. Αυτή δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας .NET τεχνολογίες και εδώ μπορείτε να δείτε ένα video demonstration των βασικών της λειτουργιών:

Το δεύτερο και βασικότερο υποσύστημα είναι ένας BackEnd Server με έργο να ικανοποιεί τα αιτήματα που λαμβάνει από την εφαρμογή. Σε πρώτο στάδιο εκτελεί εξόρυξη κειμένων από τις διαδικτυακές πηγές που επέλεξε ο χρήστης, στην συνέχεια ανάλυει και κατατάσσει καθένα από αυτά ως θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο, και τελός υπολογίζει αποτελέσματα τα οποία στέλνει πίσω στην εφαρμογή. Το υποσύστημα αυτό, προκειμένου να είναι scalable και reliable σχεδιάστηκε ως cloud application χρησιμοποιώντας το Micrososft Service Fabric με την αρχιτεκτονική των microservises. Επιπλέον, το σύστημα είναι επεκτάσιμο (extensible) με την έννοια της εύκολης υποστήριξης επιπλέον πηγών, σε προγραμματιστικό επίπεδο. Ακολουθεί ένα video demonstration που καταδεικνύει το χαρακτηριστικό της αξιοπιστίας – ανθεκτικότητας (reliability – durability), που του προσδίδει η υλοποίηση του με χρήση του Service Fabric.

Ο κώδικας της διπλωματικής εργασίας είναι διαθέσιμος εδώ.

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Καλλιβωκα Δημήτρη μπορεί εδώ:
kallivokas{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr

WineryApp: Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές για αυτόματη πρόταση επιλογής κρασιού.

Η διπλωματική του Αμούργη Ξενοφώντα από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε. Στο πλαίσιο της διπλωματικής αυτής δημιουργήθηκε μια εφαρμογή για φορητές συσκευές που έχει την δυνατότητα να προτείνει κρασιά σε χρήστες ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Το πρώτο πράγμα που ζητείτε απ’ το χρήστη είναι να πραγματοποιήσει είσοδο (Log in) με το προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook. Στη συνέχεια ο χρήστης πρέπει να απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο που αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του και τις προτιμήσεις του στο κρασί. Τέλος η εφαρμογή, χρησιμοποιώντας ένα rule based engine βασισμένο στην τεχνολογία Windows Workflows και στο  CodeEffects Rule engine , δίνει στο χρήστη μια λίστα με κρασιά που αντιστοιχούν στις προτιμήσεις του. Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη να τρέχει στη πλατφόρμα του Android και στην Universal πλατφόρμα των Windows και υλοποιήθηκε με χρήση του εργαλείου Xamarin.Forms.

Μπορείτε να δοκιμάσετε την εφαρμογή εδώ και να δείτε τον πηγαίο κώδικα εδώ.

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής:

Ακολουθεί ένα video demonstration του rule based engine το οποίο είναι βασισμένο στο CodeEffects:

Ακολουθεί ένα video demonstration του rule based engine το οποίο είναι βασισμένο στο .net WWF:

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Αμούργη Ξενοφώντα μπορεί εδώ:
amourgis{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr

Διπλωματικές Εργασίες 2017 – MMLAB – Η/Υ – ΠΑΤΡΑ

1. Ανάπτυξη εφαρμογής που θα χρησιμοποιεί την υποδομή blockchain

Όλα ξεκίνησαν με το bitcoin το οποίο είχε βασιζόταν στο blockchain για να διασφαλιστεί με μαθηματικό/κρυπτογραφικό τρόπο ότι οι συναλλαγές είναι “σωστές”. Η ιδέα ήταν ενδιαφέρουσα και μετά ήρθε το ethereum (“blockchain 2.0”) που προσπάθησε να επεκτείνει την ιδέα του blockchain για να μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες εφαρμογές εκτός από crypto-currencies. Έτσι φτάσαμε στα smart contracts.

Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής που θα χρησιμοποιεί την υποδομή blockchain.

Σχετικές Αναφορές:

Διπλωματική – BookAdvisor: Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές για την αυτόματη πρόταση βιβλίων σε χρήστες

Η διπλωματική του Φίλιππου Λάβδα από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε.
Στο πλαίσιο της διπλωματικής αυτής δημιουργήθηκε μια εφαρμογή για κινητά που έχει την δυνατότητα να προτείνει βιβλία σε χρήστες ανάλογα με την προτίμηση τους. Πιο συγκεκριμένα, αφού συνδεθεί ο χρήστης με τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook θα μπορεί να περιηγηθεί στην κεντρική σελίδα όπου του παρουσιάζονται διάφορα βιβλία. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να βαθμολογήσει κάποια από τα βιβλία και αναλόγως τη βαθμολογία που θέτει, δημιουργείται αυτόματα ένα προφίλ με τις προτιμήσεις του. Τέλος χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές όπως το collaborative filtering, το σύστημα μπορεί να προτείνει βιβλία στο χρήστη σύμφωνα με το προφίλ του.
Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη για τα τρία βασικά λειτουργικά iOS, Android και Windows και υλοποιήθηκε με βάση την αρχιτεκτονική του cross-platform με χρήση του εργαλείου Xamarin.Forms.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη εδώ. και ο κώδικας Ακολουθεί ένα video demostration:


Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με το Φίλιππο Λάβδα μπορεί εδώ:
Lavdas[DOT]filippos{AT}hotmail[DOT]com