Διπλωματικές Εργασίες 2014-15 – MMLAB – Η/Υ – ΠΑΤΡΑ

1. Πειραματική αξιολόγηση τεχνολογιών μεγάλου όγκου δεδομένων

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα αξιολογηθούν πειραματικά πλατφόρμες επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου όπως τα ακόλουθα:

 • Apache Tez – http://tez.apache.org/
 • Apache Spark – https://spark.apache.org/
 • Apache™ Hadoop – http://hadoop.apache.org/
 • Apache Drill – http://incubator.apache.org/drill/
 • Apache Storm – https://storm.incubator.apache.org/
 • Apache Samza – http://samza.incubator.apache.org/
 • Apache Giraph – http://giraph.apache.org/
 • Impala – http://www.cloudera.com/content/cloudera/en/products-and-services/cdh/impala.html

Οι παραπάνω πλατφόρμες θα αξιολογηθούν σε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Αλγόριθμοι εξόρυξης γνώσης: ομαδοποίηση αντικειμένων, εξαγωγή κανόνων συσχέτισης
 • Αλγόριθμοι επεξεργασίας κειμένων: εύρεση προτύπων, summarization κ.α.
 • Αλγόριθμοι επεξεργασίας γράφων
 • κ.α.

Σχετικές Αναφορές:

 • hortonworks – http://hortonworks.com/
 • mapr – https://www.mapr.com/
 • cloudera – http://www.cloudera.com/content/cloudera/en/home.html

2. Πειραματική αξιολόγηση τεχνολογιών συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων νέας γενιάς

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα αξιολογηθούν πειραματικά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων όπως τα ακόλουθα:

 • Column Store
  • https://cassandra.apache.org
 • Document Store
  • http://www.mongodb.org/
  • http://couchdb.apache.org/
 • Key Value
  • http://redis.io/
  • http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/berkeleydb/overview/index.html
 • Graph
  • http://www.neo4j.org/
  • http://research.microsoft.com/en-us/projects/trinity/
  • http://giraph.apache.org/
 • NewSQL
  • http://www.nuodb.com/
  • http://voltdb.com/

Οι παραπάνω πλατφόρμες θα αξιολογηθούν σε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • εκτέλεση απλών ερωτημάτων (select/where, aggregates)
 • εκτέλεση ερωτημάτων σύνδεσης (joins)
 • εκτέλεση σύνθετων ερωτημάτων αναζήτησης λέξεων κλειδιών και geolocation
 • κ.α.

Σχετικές Αναφορές:

 • http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
 • http://nosql-database.org/
 • http://en.wikipedia.org/wiki/NewSQL